กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


นางสุนันญา พรมตวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายรังสฤษดิ์ ไชยพรรค
เภสัชกร ชำนาญการ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
" โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ"
"International Standard hospital that people believe and trust"
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยใน รพ. วันที่ 5-7 มิย.61[2018-05-24]
โรงพยาบาลสุรินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 4[2018-03-28]
รายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือก HA National Forum ครั้งที่ 19 [2018-01-31]
เชิญประชุมงานคุณภาพ (FA)วันที่ 31 ม.ค.61[2018-01-17]
สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19[2017-11-23]

หน่วยงานภายใน
 โรงพยาบาลสุรินทร์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์
 งานห้องสมุด
 ศูนย์มะเร็ง
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานสุขศึกษา


หน่วยงานภายนอก
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 นครชัยบุรินทร์
 กระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Clinical Tracer Highlight ปี2560 รพ.สุรินทร์
คู่มือการใช้งานโปรแกรม IOR
ประกาศนโยบายมาตรการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในอาคารสูง
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ 2561-2565
เอกสารประชุม KPI 21-22พ.ย.60
20ต.ค.60สไลด์ประกอบการประชุม IOR
โครงสร้างงานคุณภาพ
โครงสร้างการมอบอำนาจให้รองปฏิบัติงาน60
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัย สธ.
ประกาศ No blame policy
ภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมความเสี่ยง Safety Round ปี2561

13-16 มี.ค.61 งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19

31ม.ค.61 ประชุมงานคุณภาพ คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ(FA)

27-28 ธ.ค.60ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดมาตรฐานโรงพยาบาล AHA

21-22 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำตัวชี้วัดในองค์กร

7 พ.ย.60 โรงพยาบาบเอกชนบุรีรัมย ศึกษาดูงาน ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.สุรินทร์ จำนวน 5 ท่าน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com