ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ


นางสุนันญา พรมตวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายรังสฤษดิ์ ไชยพรรค
เภสัชกร ชำนาญการ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
" โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ"
"International Standard hospital that people believe and trust"
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายใน
 โรงพยาบาลสุรินทร์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์
 งานห้องสมุด
 ศูนย์มะเร็ง
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานสุขศึกษา


หน่วยงานภายนอก
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 นครชัยบุรินทร์
 กระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
20ต.ค.60สไลด์ประกอบการประชุม IOR
ผังผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี60
โครงสร้างงานคุณภาพ
โครงสร้างการมอบอำนาจให้รองปฏิบัติงาน60
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัย สธ.
ประกาศ No blame policy
Flow chart การรายงานความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี61-65
สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ ha 19-20มค.60
ภาพกิจกรรม

7 พ.ย.60 โรงพยาบาบเอกชนบุรีรัมย ศึกษาดูงาน ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.สุรินทร์ จำนวน 5 ท่าน

20ตค60 เชิญประชุมการบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้วยโปรแกรม IOR

3 ส.ค. 60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2 ส.ค.60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รอบ รพ

1 ส.ค.60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

14-16 มิ.ย.60 พัฒนาศักยภาพของ ICN- ICWN โรงพยาบาล

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com