ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
" โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายใน
 โรงพยาบาลสุรินทร์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์
 งานห้องสมุด
 ศูนย์มะเร็ง
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานสุขศึกษา


หน่วยงานภายนอก
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 นครชัยบุรินทร์
 กระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผังผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี60
โครงสร้างงานคุณภาพ
โครงสร้างการมอบอำนาจให้รองปฏิบัติงาน60
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัย สธ.
ประกาศ No blame policy
Flow chart การรายงานความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี61-65
สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ ha 19-20มค.60
ผลการรับรองคุณภาพ HA ปี60-63
ภาพกิจกรรม

3 ส.ค. 60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2 ส.ค.60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รอบ รพ

1 ส.ค.60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

14-16 มิ.ย.60 พัฒนาศักยภาพของ ICN- ICWN โรงพยาบาล

13 มี.ค.60 โรงพยาบาลวชิระภูเก๊ตมาดูงาน

Re-Accreditation ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ม.ค.60(3)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265
แฟกส์. 044-514-127,044-511-050
อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com